ประกาศ ขอเชิญประชุมวิชาการ

RSS
ประกาศ ขอเชิญประชุมวิชาการ

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบ Virtual Conference ค่าลงทะเบียน 3,000 บ. /คน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับหน่วยคะแนนศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 11 คะแนน

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "การนิเทศทางการพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและบริบท องค์กรพยาบาล" ในวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอเชิญประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 หัวข้อ "การอยู่รอดของเศรษฐกิจและสังคมในยุคชีวิตวิถีใหม่"  "Economics and Social Survival in New Normal Era" ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 จัดในรุปแบบออนไลน์

 - ประกาศ การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ประจำปี 2565 ประกาศเมื่อ 12 ม.ค.64

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website