รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

เชิญเข้าร่วมอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

สมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2560
สภาการพยาบาล : ขอเชิญชวนพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการพยาบาล และมีความสนใจเข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร เพื่อเป็นพยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (APN) ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมฯ ประจำปี 2561 โดยสามารถยื่นเอกสารการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2560 นี้
รายละเอียด 

รายละเอียด