รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 11

สมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 – 13 กรกฎาคม 2561 เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 11