รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา 25 ส.ค.60

ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ และคณะฯ เข้ามาตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 25 ส.ค.60