รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยลัยสคุณเมอร์หนังสือนการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของอาจารย์ตามกรอบแสงระดับชาติ” ครั้ง ที่ 11 พฤษภาคม 2563 แนวคิดและเสนอรูปแบบหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การจัดการศึกษาเป็นเป็นโรงพยาบาลความความสามารถคิดเห็นในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การ จัดการหัวเรื่อง: การจัดการเรียนการสอนให้อาจารย์ได้ทำงานวิจัยงานพนักงานวิจัยพนักงานได้อย่างที่นั่ง เพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการจัดการเรียนรู้คุณหัว: การสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ