รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2560

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน และ วันที่ 1-3 ธันวาคม 2560