รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลเข้าเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบัน วันที่ 12-13 มี.ค.61

รศ.ศศิธร วรรณพงษ์ ประธานคณะทำงาน อาจารย์อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย และ ดร.ปัทมา ทองสม ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล เข้าตรวจเยียมที่คณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี วันที่ 12-13 มี.ค.ุๅ เพื่อรับรองสถาบัน