รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

นักศึกษาดีเด่น2560

ในวันที่ 24 ส.ค 2560 คณบดีและคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้นำนายเทิดภูมิ พันธ์บุญ นิสิตพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้ารับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมลายทอง อุบลราชธานี