รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมวิชาการสิงหาคม2560

ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 อาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ประจำปี 2560 "Update in medicine 2017" Theme "Common problem in clinical practice" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาให้ความรู้ และแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยทางอายุรกรรม จัดโดยสายงานอารยุศาสตร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์