รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017

ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมงาน "ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017" จัดขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นโยบายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและความสำคัญของการก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ เช่น นิทรรศการในรูปแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ดิจิทัล จัดขึ้น ณ ลานบุรีรัมย์ คาสเซิล จังหวัดบุรีรัมย์