รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการการจัดการความรู้เพื่อดูแลผู้สูงอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับวิทยาลัยชุมชน บุรีรัมย์ ได้ร่วมมื่อกันจัดกิจกรรมโครงการ การจัดการความรู้เพื่อดูแลผุ้สูงอายุ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ และมีศักยภาพความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้ กิจกรรมโครงการประกอบด้วย work shop การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยมี อ.ณรงค์กร ชัยวงศ์ อ.กนิษฐ ศรีปานแก้ว และอ.เพิ่มพูล บุญมี อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เป็นวิทยากรร่วม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อสม.ตำบลร่อนทอง จำนวน 100 คน ตำบลปราสาท จำนวน 90 คน และตำบลดอนมนต์ จำนวน 50 คน จัดขึ้นในช่วงเดือน กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา