รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

4th Annual National Health professional Education Reform Forum: ANHPERF “ICT to empower health professional education”

เมื่อวันที่ 6-8 พ.ย 2560 ที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ส่ง อ.ณรงค์กร ชยวงศ์ และ ร.อ. กิิตติพงษ์ พลทิพย์ เป็นตัวแทนเข้าร่ามประชุมวิชาการ 4th Annual National Health professional Education Reform Forum: ANHPERF “ICT to empower health professional education” ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการศึกษาเพื่อการสำรวจ การจัดทำ และนำเสนอข้อเสนอแนะ ตลอดจนประโยชน์ และผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพใน 2 ประเด็นหลัก คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน ในด้านต่างๆ

6th Khon kaen ACS forum

เมื่อวันที่ 17 พ.ย 2560 อาจารย์ ดร.ปัณณทัต บนขุนทด อ.ณรงค์กร ชัยวงศ์ อ.ฐานิดา สมขันตี และ อาจารย์ วิภาดา ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ Khon kaen ACS forum ครั้งที่ 6 จัดโดยคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานที่จัดโรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนก่น โดยเป็นการอบรมฟื้นฟูและ Update guideline 2017 เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงหลายท่าน มาบรรยายในครั้งนี้

ก้าวสู่ผู้นำทางการพยาบาลยุค Thailand 4.0

อาจารย์ฐานิดา สมขันตี อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำทางการพยาบาลยุค Thailand 4.0 จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560สถานที่ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนก่น

โครงการประชุมวิชาการประจำปี ฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ "เวชปฏิบัติทันยุคในการบริการปฐมภูมิ"

ในวันที่ 27 พ.ย - 1 ธ.ค 2560 อาจารย์วิภาดา กาญจนสิทธิ์ และอาจารย์ภัทรวลัญฑ์ เศรษฐ์ภัทรพล อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี ฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ "เรื่องเวชปฏิบัติทันยุคในการบริการปฐมภูมิ" จัดขึ้นโดยวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม