รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมวิชาการ Korat Orthopedics Knowledge Update : KOKU 2017 

ในวันที่วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา อ.ดร.ปัณณทัต บนขุนทด อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Korat Orthopedics Knowledge Update : KOKU 2017 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา