รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ฝึกอบรมระยะสั้น "Retinal nurse specialist" หลักสูตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา

อาจารย์ริรร์ พิมพ์มานุรักษ์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์บุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้น "Retinal nurse specialist" หลักสูตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา ในช่วงวันที่ 4-22 ธันวาคม 2560 จัดขึ้นโดยศูนย์ตาธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์