รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งสำหรับพยาบาล

 เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.ปัณณทัต บนขุนทด อาจารย์ณรงค์กร ชัยวงศ์ และอาจารย์รังสรรค์ ไชยคำ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์บุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมอบรมวิชาการ หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งสำหรับพยาบาล (หลักสูตร ๕ วัน) Cancer Nurse Coordinator จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 

ในวันที่24-25 มกราคม 2561 อาจารย์ ร.อ.กิตติพงษ์ พลทิพย์ และคณะอาจารย์ได้เข้าร่วมอบรมวิชาการโครงการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน จัดขึ้น ณ รพ.บุรีรัมย์