รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

การบรรยายพิเศษ Academic Writing for Publication

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์จริยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง Academic Writing for Publication โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ห้อง n 309 อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา