รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 อาจารย์ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ร่วมกับอาจารย์ สุวรรณี มณีศรี อาจารย์ ดร. ปัณณทัต บนขุนทด อาจารย์ณรงค์กร ชัยวงศ์ อาจารย์เพิ่มพูน บุญมี อาจารย์กัลยาวีร์ อนนท์จารย์ อาจารย์อนัญญา ลาลุน และอาจารย์สาวรจ ปลั่งกลาง ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง "ก้าวทันโลกยุค ICT : ความร่วมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ" ณ ศูนบ์ประชุม John XXIII มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

อบรมวิชาการ เรื่อง อันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร วิธีการรักษาอาการพิษเบื้องต้นและการป้องกัน 

อ.ร้อยเอก กิตติพงษ์ พลทิพย์ และ อ.ณภัทรสินี หนองพร้าว ได้เข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง อันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร วิธีการรักษาอาการพิษเบื้องต้นและการป้องกันในวันที่ 23 มี.ค. 61 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก รุ่นที่ 3

ในวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 อาจารย์ศิวานันท์ ฐิติกุลพัฒนาวดี ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก รุ่นที่ 3 สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ณ ห้องประชุม อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 5

อาจารย์อนัญญา ลานลุน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ วิจัยและพัฒนาสู่การขับเคลื่อนสังคมอย่สงยั่งยืน จัดขึ้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยนครราชชสีมา โดยได้นำผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในครั้งนี้ด้วย 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคใหม่” การวิจัยแบบผสม

วันที่ 24-25 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.ทักษิณา ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคใหม่” การวิจัยแบบผสม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องลุมพินีแกนด์ สวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์