รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาแบบทดสอบทางการพยาบาล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาแบบทดสอบทางการพยาบาล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น