รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

อบรมวิชาการวันตับโลก ปีที่ 9 ครั้งที่ 76

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561อาจารย์และนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เข้าร่วมอบรมวิชาการวันตับโลก ปีที่ 9 ครั้งที่ 76 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลบุรีรัมย์