รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระเเสเลือด

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ส่งอาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระเเสเลือด เขตสุขภาพที่ 7 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 คน ประกอบด้วย อ.ฐานิดา สมขันตี, อ.วิภาดา กาญจนสิทธิ์ และ อ.สาวรจ ปลั่งกลาง