รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

แนวทางดูแลสุขภาพคนไทยในยุค 4.0

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ส่งอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง แนวทางดูแลสุขภาพคนไทยในยุค 4.0 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 คน คือ อ.ฐานิดา สมขันตี อ.วิภาดา กาญจนสิทธิ์ และอ.ร้อยเอกกิตติพงษ์ พลทิพย์