รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมวิชาการ เรื่องการดูแลแบบประคับประคองภาวะสุขภาพ ในศตวรรษที่ 2

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขต บุรีรัมย์ ได้ส่งอาจารย์จำนวน 2 ท่าน คือ อาจารย์จริยา กฤติยาวรรณ และอาจารย์ณภัทรสินี หนองพร้าว เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “การดูแลแบบประคับประคองภาวะสุขภาพ ในศตวรรษที่ 21 “ ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี