รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมวิชาการ North East cardiac forum “ Current concept in cardiology” ครั้งที่ 9

เมื่อ วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นบุรีรัมย์ ได้ส่งคณาจารย์ คือ อาจารย์ชื่นชีพ งามจบ และคณะ เข้าประชุมวิชาการ North East cardiac forum “ Current concept in cardiology” ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์