รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมวิชาการ"โครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่15 ประจำปี 2561"

เมื่อวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ได้ส่งคณาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการซึ่งเป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ ซึ่งมีการนำเสนองานวิจัยจากหลากหลายสถาบัน หลายอาชีพ มีการบรรยายตามหัวข้อต่างๆด้านจิตเวชจากหลายอาชีพ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ระดับประเทศ โดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ เป็นประธาน ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร