รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัด โครงการมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
   1.เพื่อให้นิสิตได้รู้จักและเข้าใจในการปฏิบัติตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง
   2.ปลูกฝังให้นิสิตเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทย และประเพณีที่ดีงามของไทย
   3.เพื่อให้นิสิตมีมารยาท พูดจาดี ประพฤติตนดี
   4.เพื่อให้นิสิตนำความรู้เรื่องมารยาทไทยแนะนำเพื่อและบุคคลในครอบครัว
   5. เพื่อให้นิสิตเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม โดยมีท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นประธานในการเปิดโครงการและมีวิทยาการคือ พว.รุจิรา บุญชม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม รพ.สุรินทร์ ซึ่งท่านได้รับรางวัลในการประกวดทางด้านมารยาทไทยหลายรางวัล และท่านเป็นอาจารย์ที่ช่วยอบรมสั่งสอนนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์เวสเทิร์นช่วงการฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นในทุกๆรุ่น