รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านคุณธรรมจริยธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาเวสเทิร์นบุรีรัมย์

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ได้จัดโครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับอาจารย์ นำโดย อาจารย์ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อฝึกสมาธิและเพื่อเรีนยรู้หลักธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันและนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนให้กับนิสิต ณ ถ้ำฮวงโป จังหวัดชัยภูมิ