รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบันทึกการพยาบาลด้วยการใช้กระบวนการพยาบาลยุคใหม่: การสร้างผลงานวิชาชีพที่เป็นสากล

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ร่วมกับแหล่งฝึก ได้จัดกิจกรรมวันพยาบาล ณ โดมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยภายในงานเป็นการนำนวัตกรรมต่างๆ มาเผยแพร่และนำมาให้กับผู้ร่วมงานได้ชม ชิม และทดลองใช้ภายในงาน และมีการถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานรวมทั้งการบริการเจาะวัดระดับน้ำตาล วัดความดัน วัดสายตา ฟรี