รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

กิจกรรมวันพยาบาล 2561

ประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบันทึกการพยาบาลด้วยการใช้กระบวนการพยาบาลยุคใหม่: การสร้างผลงานวิชาชีพที่เป็นสากล เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้ส่งอาจารย์ประจำคณะเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบันทึกการพยาบาลด้วยการใช้กระบวนการพยาบาลยุคใหม่: การสร้างผลงานวิชาชีพที่เป็นสากล โดยมีอาจารย์รัตนาภรณ์ พันธุ์โพธิ์ และอาจารย์รณชิต สมรรถนะกุล ณ โรงแรมตวันนา ถ.สุรวงค์ กรุงเทพ