รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

การประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

เมื่อวันที่ 4-6 กรกดาคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ในหัวข้อ Update in OB & GYN เป็นสูตินรีเวชทันยุค 2561 จากทฤษฎี สู่สภาพจริง ซึ่งเน้นเรื่องที่พบบ่อยและเป็นปัญหาทางสูตินรีเวชที่พบบ่อย เป็นการนำทฤษฎีที่มากมายสลับซับซ้อนสู่สภาพจริงให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศเราโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จับต้องได้ ซึ่งประกอบไปด้วย มหัศจรรย์ 1000 วัน วันแรกของชีวิต การทำหมันหญิง อดีต ปัจจุบันและอนาคต การดูแลภาวะตกเลือดหลังคลอดตามแนวคิด Care-bundles บทบาทของการผ่าตัดผ่านกล้องในมะเร็งนรีเวช แนวโน้มใหม่ในการดูแลรักษาภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน การรักษาภาวะอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อนด้วยแสงเลเซอร์ ปัญหาที่พบบ่อยในการดูแลภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด การผ่าตัดแก้หมันหญิง การกลับเข้าสู่ภาวะเจริญพันธุ์ภายหลังการทำหมันโยการใช้เทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์ การคุมกำเนิดทันทีหลังคลอด พยาธิสรีรวิทยา และการวินิจฉัยของกลุ่มอาการทีรังไข่มีถุงน้ำหลายใบ และการักษากลุ่มอาการที่รังไข่มีถุงน้ำหลายใบ โดยมีอาจารย์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ อาจารย์นิภาพรรณ มณีโชติวงค์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้