รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

มอบกระเช้าปีใหม่หน่วยงานราชการ

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เดินทางมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานราชการและแหล่งฝึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีท่านคณบดีและอาจารย์ในคณะพยาบาลร่วมเดินทางมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ในครั้งนี่้