รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมวิชาการโครงการอบรมความรู้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังจังหวัดบุรีรัมย์

คณะอาจารย์และนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการอบรมความรู้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2561 ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561