รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการกีฬาสีภายในและนันทนาการปีใหม่

 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมแข่งกีฬาสีภายในและนันทนาการปีใหม่ โดยภาคกลางวันมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กีฬาสากล ภาคกลางคืนเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันและชมวงดนตรีพร้อมกับแจกของขวัญอีกมากมาย โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้อำนวยการวิทยาเขตบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิจ จากกาญจนบุรีและผู้อำนวยการหอสมุด กล่าวอวยพรปีใหม่แก่อาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกคน