รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการวันเด็กแห่งชาติ2562

  เมื่อวันที่12 มกราคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2562 โดยมีนิสิตช้ันปีที่1และ2 และอาจารย์สาขาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมที่สนามช้างอารีน่าและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ภายใต้ชื่อ”สร้างสุขให้น้อง วันเด็กแห่งชาติ” ซึ่งถือเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม โดยในกิจกรรมมีการประเมินพัฒนาการตามช่วงวัย การให้คำแนะนำด้านโภชนาการ การป้องกันอุบัติเหตุในเด็ก กิจกรรมช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น การปั้นดินน้ำมันและ ระบายสี การตอบคำถามชิงรางวัล เป็นต้น ซึ่งมีผู้ปกครองและเด็กให้ความสนใจจำนวนมาก