รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการ Stop Teen Mom

  สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ Stop Teen Mom ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" จ.บุรีรัมย์ จำนวน นักเรียน 130 คน วันที่ 11 ก.พ. 62 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และทักษะการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร รวมทั้งบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม ทั้งนี้ได้รับการตอบรับจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดี และ เปิดโอกาสให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการทำกิจกรรมในครั้งต่อไป