รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

คณะอาจารย์และนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ วันที่ 7 มีนาคม 2562