รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

เข้าร้วมประชุมโครงการประชุมและพัฒนาเครือข่ายชมรมฯ

อาจารย์ สุดา ทองทรัพย์ และ อาจารย์สาวรจ ปลั่งกลาง เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมและพัฒนาเครือข่ายชมรมฯ "นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม/ภาวะพึ่งพิงโดยแนวคิดการดูแลแบบฮิวแมนนิจูด"Humanitude Care" วันที่ 13 - 15 มีนาคม 2562 ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อาคาร DMS6 ชั้น 2