รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

อบรมฟื้นฟูการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ฟื้นฟูการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป [การรักษาโรคเบื้องต้น] ดังนี้ อาจารย์ ดร.ปัณณทัต บนขุนทด อาจารย์นิภา สุทธิพันธ์ อาจารย์ ดร.ถาวรีย์ แสงงาม อาจารย์ศิวานันท์ ฐิติกุลพัฒนาวดี ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จ.ชัยภูมิ