รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 “

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้ส่งบุคลากร อาจารย์ณภัทรสินี หนองพร้าว เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 “ โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยบูรพาและ ว.ช. ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี