รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

เข้าร่วมประชุม Education ICT Forum 2019

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม โดยมี อาจารย์ธนัน์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์ อาจารย์รณชัย คนบุญ เข้าร่วมประชุม Education ICT Forum 2019 :Redesign Education Sysrem In A Disruptive World 25-26 เมษายน 2562 ณ.ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ