รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

พิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดพิธีมอบหมวกและเข็มสถาบันแก่นิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 6 โดยมีท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นประธานในพิธีครั้งนี้