รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมคณะอนุกรรมการสาขาพยาบาลศาสตร์ สสอท.ครั้ง3/2562

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการสาขาการพยาบาลศาสตร์ สสอท.ครั้งที่ 3/2562 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562