รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมวิชาการการคลอดมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2560

ตัวแทนสาขาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อ.ชื่นชีพ งามจบ และ อ.วิไลลักษณ์ ไชยมงคล เข้าร่วมประชุมวิชาการคลอดมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร