รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

พิธีประดับหมวกแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีประดับหมวกแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์