รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 20

อาจารย์ ดร.ปัณณทัต บนขุนทด และ อาจารย์ยอดขวัญ ชื่นบาน อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี