รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 5

วันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 อาจารย์ ดร.ทิตยาวดี อินทรางกูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 5 การออกแบบสังคมสูงวัยในโลกที่เปลี่ยนแปลง