รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมวิชาการ ชมรมพยาบาลมารดา-ทารกและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย

ตัวแทนกลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ อาจารย์นิภาพรรณ มณีโชติวงค์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ชมรมพยาบาลมารดา-ทารกและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว