รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้นำทางการสอน

อาจารย์ริรร์ พิมมานุรักษ์ อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เข้าร่วมการอบรมเรื่องเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้นำทางการสอน (Teaching Leadership 2019) เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 ผู้จัดโดย ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์