รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติครั้งที่ 2 หัวข้อ ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์

ร้อยเอกกิตติพงษ์ พลทิพย์ คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติครั้งที่ 2 หัวข้อ ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ ตามหลักพุทธศาสตร์พัฒนาชาติอย่างมั่นคง ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในการนี้ได้นำเสนอผลงานวิชาการรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง "การศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองในรายวิชาศิลปะการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง" อีกด้วย