รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน จ.บุรีรัมย์ ปี 2562

อาจารย์ ดร.ทิตยาวดี อินทรางกูร อาจารย์วิภาดา กาญจนสิทธิ์ และอาจารย์พันธิพา จารนัย อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้าร่วมโครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน จ.บุรีรัมย์ ปี 2562 เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลบุรีรัมย์