รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

อาจารย์ชื่นชีพ งามจบ อาจารย์วิไลลักษณ์ ไชยมงคล และอาจารย์วรีภรณ์ ชัยยะเตชานนท์ อาจารย์ประจำคณะพยบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีกับ นางสาว อรดี อัมพันธ์ นิสิตพยาบาล ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ซึ่งได้รับรางวัล นักศึกษาพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562 และอาจารย์วรีภรณ์ ชัยยะเตชานนท์ ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "พยาบาล: เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ห้องสีมาธานีบอลรูม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา